Apie mus » Naudojimosi klubo paslaugomis tvarka ir taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Naudojimosi Aurelijos stalo teniso klubo (toliau - Klubo) paslaugomis Taisyklės yra privalomos visiems Klientams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Kubo paslaugomis. Pradėti naudotis Klubo paslaugomis leidžiama tik Klientui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu.

1.2. Taisyklės yra pateikiamos Klubo interneto svetainėje.

1.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus nė vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Taisyklių atnaujinimo, šiais būdais: Klubo interneto svetainėje patalpinus nuorodą į naujas Taisykles  ir/ arba išsiuntus pranešimą į Kliento el. paštą.

1.4. Teisė naudotis Klubo Paslaugomis

1.4.1. Teisę naudotis Klubo Paslaugomis turi asmenys, Klubo nustatyta tvarka įsigiję pasirinktą Paslaugą  bei susipažinę su Taisyklėmis ir tai patvirtinę parašu. Už Nepilnamečius Klientus pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis

1.5. Nepilnamečių teisės naudotis Klubo Paslaugomis

1.5.1. 6-17 metų Klientai  gali sportuoti ir būti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą (prašymas turi būti užpildytas Klube kartu su tėvais ar globėjais). Pasirašant abonemento sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo. Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką, susijusią su 6-17 metų amžiaus Kliento sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo kaltės.

1.5.2. Vyresniems kaip 16 metų asmenims naudotis vaikų grupinių abonemento paslaugomis draudžiama.

1.6. Papildomų Paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

1.6.1. Papildomų Paslaugų kainas ar kitus Klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Klubo interneto puslapyje, nustato Klubas.

1.6.2. Klientai už Paslaugas ir prekes Klube gali atsiskaityti:

         (a) grynais pinigais, pavedimu, parodant pavedimo kopiją;

         (b) Klubo dovanų čekiais, Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba pavedimu. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

1.6.3. Klientai, norėdami įsigyti Abonementą ar Vienkartinį apsilankymą, Klubo darbuotojams paprašius, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Kliento asmens tapatybę.

1.6.4. Abonementai ar kitos paslaugos taip pat išduodamos Klientams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl klubo paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).

1.7. Paslaugų naudojimo tvarka

1.7.1. Klientas privalo pradėti naudotis Abonementu (vaikų grupinės treniruotės) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už Abonementą, jeigu atitinkama Sutartis nenustato kitokio Abonemento aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje Sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Abonemintu, jis yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas, atitinkantis Abonemento tipą.

1.7.2. Abonemento galiojimas gali būti sustabdomas, t. y. Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoja klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Dėl suteiktų atostogų abonemento terminas prasitęsia atostogų laikui. Abonementą stabdyti galima minimaliai 5 darbo dienas, 1 kartą abonemento galiojimo metu.

1.7.3. Abonementas yra vardinis. Perleisti jį kitam asmeniui be išankstinio klubo leidimo draudžiama, priešingu atveju abonementas užblokuojamas be išankstinio perspėjimo

1.7.4. Klientas, norintis perleisti Abonementą kitam asmeniui, privalo  klubui pateikti rašytinį prašymą (laisva forma), nurodydamas konkretaus asmens, kuriam abonementas yra perleidžiamas, vardą ir pavardę, bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį 5€.

1.7.5. Klientas, norintis pakeisti įsigyto abonementą į kitą klubo teikiamą paslaugą, turi pateikti rašytinį prašymą (laisva forma) dėl paslaugų pakeitimo ir svetainėje nurodytais kontaktais pateikti klubui. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti paslaugų kainos skirtumą pagal paslaugos keitimo dieną klube galiojančias kainas. Klientas negali keisti brangesnės paslaugos į pigesnę.

 

II. Bendros klientų lankymosi klube taisyklės.

 

2.1. Klube ir jo teritorijoje Klientas privalo:

2.1.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Klubo, savo, kitų Sveikatingumo klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

2.1.2. Naudotis Klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi.

2.1.3. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Klubo paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Klubo atsakingam darbuotojui arba klubo nurodytais kontaktais.

2.1.4. Nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo paslaugomis.

2.1.5. Salėje yra privaloma sportinė apranga bei neslystančiu padu, uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą (salės sporto avalynė).

2.1.6. Baigus grupinę treniruotę, stalai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams, kamuoliukai, kita įranga, turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

2.2. Klube (salėje, kur vykdomos stalo teniso treniruotės), Klientams draudžiama:

2.2.1. Fotografuoti ir filmuoti, neturint raštiško Klubo vadovybės leidimo.

2.2.2. Teikti Klubo Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio Paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, negavus Klubo sutikimo/ neįsigijus tam skirtos Narystės (Narystė skirta tik asmeniniams treneriams).

 

III. Klubo teisės, pareigos, atsakomybė

 

3.1. Klubas turi teisę:

3.1.1. Keisti treniruočių vykdymo laiką.

3.1.2. Atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų.

3.1.3. Nustatyti kitas atskirų Abonementų ar kitų paslaugų, platinamų Klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Klubo vykdomų akcijų metu platinamų Paslaugų išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Klubo interneto svetainėje.

3.1.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis Klubo teikiamomis Paslaugomis.

3.1.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui.

3.2. Klubas įsipareigoja:

3.2.1. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie Klubo darbo laiko pasikeitimus, pateikdamas atitinkamą informaciją Klubo interneto svetainėje ir /arba informuodamas Klientus el. paštu.

3.2.2. Informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pateikdamas atitinkamą informaciją Klubo interneto svetainėje.

3.2.3. Teikti Paslaugas visą Abonemento galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Klubas yra uždaromas dėl priežasčių, nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis.

3.2.4. Sustabdyti ir pratęsti Kliento paslaugų galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas.

3.3. Klubo atsakomybė

3.3.1. Klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t. y. Klubo teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas Paslaugas.

3.3.2. Klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant Nepilnamečius ir Lydinčiuosius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Klubo personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.

3.3.3. Jeigu Klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

3.3.4. Klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, Klubo interneto svetainėje.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

4.1. Klubas ir Klientas vykdydami Sutartį ir Taisykles bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio Sutarties ir Taisyklių vykdymo būdo. Sutarties ir Taisyklių vykdymą, ketinamas pakeisti Sutarties ar Taisyklių vykdymo sąlygas ir kitas aplinkybes Klubas ir Klientas gali aptarti raštu, telefonu ar Paslaugų teikimo vietoje. Bet koks Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo susitarimo sudarymo, kuris gali būti įtvirtinamas vienu iš šių būdų:

     (a) pasirašant ar apsikeičiant pasirašytais dokumentais Paslaugų teikimo vietoje;

     (b) apsikeičiant pasirašytais dokumentais registruotų ar kurjerių paštu;

     (c) apsikeičiant kvalifikuotu elektroniniu parašu (pavyzdžiui, mobiliu parašu) pasirašytais dokumentais elektroninėmis priemonėmis;

     (d) apsikeičiant dokumento skaitmeninėmis kopijomis el. paštu (.pdf ar kita atitinkama forma);

     (e) Klubo interneto svetainėje, jeigu tokia galimybė yra sudaryta;

     (f) jeigu Klubas ir Klientas susitaria telefonu, Sveikatingumo klubui išsiuntus Klientui informaciją apie pakeitimus elektroniniu paštu ir Klientui ją patvirtinus elektroniniu paštu.

4.2. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.

4.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.

4.4. Išsamios ir aktualios redakcijos Klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti Klubo internetinėje svetainėje.

4.5. Pasirašydamas Kliento formoje, Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

4.6. Nepilnamečių tėvai / globėjai, pasirašydami Kliento formoje, patvirtina faktą, kad:

     (a) Nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Klubo Paslaugomis;

     (b) Nepilnametis pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

     (c) Nepilnamečio Klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės  aktų nustatyta tvarka;

     (d) jie atsako už Nepilnamečio elgesį Sveikatingumo klube bei bet kokį Nepilnamečio sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų (globėjų), pareigų nevykdymo.