Apie mus » Abonemento pirkimo taisyklės, bendrosios taisyklės

Pirkimo – pardavimo taisyklės elektroninėje svetainėje

1.Sąvokos

1.1.Pardavėjas – sporto klubuą valdanti Asociacija "Sportininkų gidas".

1.2.Internetinė svetainė, kurioje klientas užsiregistravęs, gali registruotis į sporto klubo siūlomus užsiėmimus, įsigyti abonementus ir įsigyti dovanų kuponus.
Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

2.Bendrosios nuostatos

2.1.Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su sporto klubo taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu elektroninėje svetainėje klaipedagym.lt susijusios sąlygos.
2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.aurelijosstk.sportinn.lt  joje pirkdami pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.aurelijos-stk.lt. Pirkti elektroninėje svetainėje www.aurelijosstk.sportinn.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti elektroninėje sistemoje.

3.Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį sporto klubą valdanti Asociacija "Sportininkų gidas" arba su ja susijusių bendrovių tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2.Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti 3.1 punkte nurodytos varnelės.
3.3.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.aurelijosstksportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt , taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1.jei yra Pirkėjo sutikimas;
3.3.2.teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3.jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4.Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1.žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.4.2.susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.4.3.gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.4.4.reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

4.Pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1.užsiregistruodamas svetainėje www.aurelijosstk. sportinn.lt arba (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
4.2.Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
4.3.Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
4.4.Kiekvienas Pirkėjo pirkimas yra saugomas elektroninėje svetainėje www.aurelijosstk.sportinn.lt arba duomenų bazėje.
4.5.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) Taisyklių 3.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą. Nuoroda išsiunčiama patvirtinus užsakymą.

6.Pirkėjo įsipareigojimai

6.1.Pirkėjas, naudodamasis elektronine svetaine www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2.Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.3.Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
6.4.Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
6.5.Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.aurelijosstk.sportinn.lt arba registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.

7.Pardavėjo teisės

7.1.Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainėswww.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2.Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt veiklą.
7.3.Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėjewww.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt , teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.4.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
7.5.Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

8.Pardavėjo įsipareigojimai

8.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės svetainės www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt teikiamomis paslaugomis.
8.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3.Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

9.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1.Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje, svetainėje www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
9.2.Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti svetainėje nurodytais būdais:

10. Paslaugos, prekės įsigijimas, gražinimas

10.1.Įgijus paslaugą, sporto klubo abonementą internetinėje svetainėje www.aurelijosstk.sportinn.lt pirkėjui nuo tos dienos įsigalioja abonemento galiojimas.
10.2. Įsigijus paslaugas per svetainę www.aurelijosstk.sportinn.lt, pinigai už nepanaudotas paslaugas nėra gražinami.
10.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo, išskyrus atvejus dėl:
dovanų kupono.

11.Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt
11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.aurelijosstk.sportinn.lt arba www.aurelijos-stk.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
11.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

 

Aurelijos stalo teniso klubo bendrosios taisyklės:

Abonementų įsigijimas ir teisė lankytis "Aurelijos stalo teniso klube", toliau - sporto klube.
Klientas turi teisę lankytis Sporto klube tik įgijęs Abonementą, suteikiantį Klientui teisę Sporto klube pagal jo pasirinktą Sporto klubo lankymo programą.
Įsigydamas Abonementą, Klientas privalo pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra neatsiejama Abonemento dalis. Klientui Abonemento įsigijimo metu pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis, yra laikoma, kad Klientas žino lankymosi Sporto klube tvarką ir įsipareigoja jos laikytis visą Abonemento galiojimo laiką, įskaitant jo pratęsimus, tame tarpe ir tuo atveju, jei Klientas pasirinktų kitą lankymosi Sporto klube programą.
Jei Klientas atsisako pasirašytinai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis, Sporto klubas turi teisę neparduoti Klientui Abonemento arba nutraukti Abonemento galiojimą ir neįleisti Kliento į Sporto klubą.
Abonementai yra vardiniai. Jie gali būti perleidžiami kitiems asmenims tik iš anksto informavus Sporto klubo administraciją el. paštu, gavus administracijos sutikimą ir apmokėjus administracinį mokestį. Tik Abonemento savininkas turi teisę lankytis Sporto klube.
Suaugusiųjų grupinių treniruočių abonimentai (visi) suteikia teisę jo turėtojui skirtingomis dienomis lankytis Sporto klube. Šis Abonementas suteikia teisę lankytis Sporto klube tiek kartų, kiek yra likę neišnaudotų treniruočių kartų, arba kol pasibaigs galiojimas.
Vieno apsilankymo suaugusiųjų grupinėje treniruotėje trukmė yra 1,5 valandos. Vieno apsilankymo asmeninėje treniruotėje trukmė yra 60 min. Vaikų grupinės treniruotės trukmė yra 60 min.
Norit nutraukti abonimento galiojimą ir susigrąžinti pinigus išnaudoti kartai apmokestinami kaip vienkartiniai apsilankymai. 1 apsilankymas- 15eur. Jei abonimento mokesčio likučio neužtenka padengti neišnaudotų treniruočių kiekiui, priemoka neskaičiuojama, o nurašomas visas likutis.
Esant svarbioms aplinkybėms 1mėn abonementai gali būti pratęsiami už 5€ vienai savaitei. (Svarbios aplinkybės: liga- su gydytojo pažyma ir pranešus iš anksto).
Suaugusių grupinių treniruočių abonementai ir asmeninių treniruočių abonementai turi ne tik apsilankymų kartus bet ir jų išnaudojimo laiką 1k. - 1 mėn., 5 k.-1 mėn., 10 k.-2 mėn., 
Įsigijus Abonementą, jis įsigalioja iškart, nebent Klientas pageidautų atidėti įsigaliojimą dienų terminui.
Klientas, pageidaujantis sustabdyti Abonemento galiojimą, privalo pateikti Sporto klubui raštišką prašymą, nurodydamas terminą, kuriam prašo stabdyti Abonemento galiojimą. Prašymas gali būti pateiktas ir elektroniniu paštu adresu info@aurelijos-stk.lt Abonementas stabdomas nuo kitos dienos, po to, kai Sporto klube gautas Kliento raštiškas prašymas, nebent Klientas prašyme būtų nurodęs kitą Abonemento stabdymo pradžios datą. Apie tai, kad Abonementas sustabdytas, Klientas nėra papildomai informuojamas. 
Klientas turi teisę atsisakyti Abonemento sustabdymo. Klientui atvykus į Sporto klubą jo sustabdymo laikotarpiu, Abonemento galiojimas atnaujinamas ir jo galiojimo pabaiga nukeliama tik tiek dienų, kiek Abonemento galiojimas buvo sustabdytas.

Užsiregistravus į grupinę treniruotę, klientas gali dalyvavimą atšaukti ne likus ne mažiau kaip 12 val. iki užsiėmimo pradžios
Vaikai iki 14 metų gali lankytis Sporto klube tik su abiem ar vienu iš tėvų ar globėjų sutikimu. Abonimento įsigijimo metu, laikoma kad tėvai duoda sutikimą vaikui lankytis Sporto klube ir yra susipažinę su šiomis taisyklėmis. Abonementus vaikams iki 14 metų turi teisę pirkti tik juos atstovaujantys tėvai ar globėjai ar vienas iš jų, registracijos metu anketoje pateikus vaiko duomenis, taip pat duomenis, patvirtinantčius vaiko atstovavimo teisę, jei abonementą perka globėjai. Vaikai kaip ir visi kiti Sporto klubo Klientai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. Už vaikus apie tai, kad jie yra susipažinę su Sporto klubo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, pasirašo jų tėvai ar globėjai.
Tėvai ar globėjai yra atsakingi už vaikų, kuriems perka Abonementus, sveikatą ir galėjimą sportuoti Sporto klube. Abonemento vaikui iki 14 metų pirkimas ir susipažinimas su šiomis taisyklėmis pasirašytinai reiškia tėvų ar globėjų patvirtinimą Sporto klubui, kad vaiko sveikata leidžia sportuoti Sporto klube ir jokių vaiko sveikatos sąlygotų kontraindikacijų tėvų ar globėjų vaikui parinktai sporto programai nėra. Sporto klubas nebus atsakingas už veikų sveikatos sutrikimus, sąlygotus jų tėvų ar globėjų parinktos sporto programos.
Vaikai nuo 14 metų turi teisę pirkti Abonementus patys ir lankytis Sporto klube be tėvų ar globėjų priežiūros.
Sporto klubas ir Sporto klubo personalas neatsakys už be tėvų ar globėjų priežiūros Sporto klube paliktiems vaikams ir padarytą žalą.
Už vaikų iki 18 metų Sporto klubui ar jo lankytojams padarytą žalą atsako tėvai ar globėjai.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Asociacija "Sportininkų gidas" asmens duomenų tvarkymo taisyklių

Privatumo politika

Duomenų valdytojas ir svetainės www.aurelijos-stk.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Asociacija "Sportininkų gidas“, įmonės kodas 304414400 adresas Žalumos 8-oji g. 23, Brinkiškės, Vilniaus raj., elektroninio pašto adresas info@aurelijos-stk.lt

Asociacija "Sportininkų gidas" yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą ir labai rimtai prisiima atsakomybę už klientų informacijos saugumą. Mes aiškiai išdėstysime, kokią informaciją renkame ir kaip su ja elgiamės.

 

Bendrosios nuostatos

1.1. Šioje Politikoje išdėstyta:

Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;
Iš kur duomenis gauname;
Kaip su tais duomenimis elgiamės;
Kaip saugome duomenis;
Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;
Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis;
Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

1.2. Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

 

Sąvokos

Duomenų valdytojas– Asociacija "Sportininkų gidas“, įmonės kodas 304414400 adresas Žalumos 8-oji g. 23, Brinkiškės, Vilniaus raj., elektroninio pašto adresas info@aurelijos-stk.lt

Duomenų tvarkytojas– paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis  Asociacija "Sportininkų gidas“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs prekių iš Asociacijos "Sportininkų gidas“

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies)– trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

 

Kokius asmens duomenis renkame

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą centralgym.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti centralgym.lt puslapyje ir susikurti paskyrą, turite būtinai pateikti vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Norint pirkti narystę sporto klube – privalote pateikti šią informaciją:

Vardas;
Pavardė;
pašto adresas;
Gimimo data;
Mobiliojo telefono numeris.

3.2. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti narystės arba suteikti paslaugų.

www.aurelijosstk.sportinn.lt. asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Registruodamiesi www.aurelijosstk.sportinn.lt. , Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

 

Kam naudojame Jūsų asmens duomenis

4.1. Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

Jūsų norimiems norimai narystei ir paslaugoms teikti.
Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų informacija apie klubo darbo laiką, treniruotės laiką ar kitą su Jūsų naryste ,susijusią informaciją.  Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti;

4.2.    Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie naujus pasiūlymus ir papildomas paslaugas naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat narystės įsigijimo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę „Sporto viršūnė“ informacinį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

4.3. Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.

4.4. Sutikimą duoti gali tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

4.5. Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai ir kt. )

4.6. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

4.7. Kiti asmens duomenų rinkimo tikslai:

Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti narystės pardavimo sutartį.
Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame sklandžiam pirkimo proceso užtikrinimui bei užsakymo įvykdymui;
Jūsų pateikta informacija mums padeda sklandžiai bendrauti su Jumis, bei pateikti atsakymus į Jūsų užduotus klausimus;
Užsakymo metu Pirkėjo duomenis gali būti panaudoti rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis gali padaryti pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Duomenų valdytojas gavęs Pirkėjo sutikimą siunčia naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu/telefono numeriu. Taip pat Duomenų valdytojas sudaro galimybę naujienlaiškio atsisakyti (Atrašęs, kad pasiūlymų gauti nenori).
Remdamiesi Jūsų duomenimis, susisiekiame su Jumis, jei pamiršote savo asmeninius daiktus arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais.
Pateiktus duomenis naudojame administravimo ar teisiniais tikslais: Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, klientų apklausoms, aptarnavimui ir plėtrai, arba siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.

 

Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų duomenis

5.1. Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti.  Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.

5.2. Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asociacijos "Sportininkų gidas" vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

5.3. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.

5.4. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

Kam teikiame Jūsų duomenis

6.1. Duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis VŠĮ „Sporto viršūnė“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti prekių užsakyme nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

6.2. Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

 

Jūsų teisės
1. Jūs turite teisę:
žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.2. Klientas, norėdamas pateikti užklausą dėl apie jį sukauptus ir naudojamus asmens duomenis turi teisę gauti tik pateikęs užklausą raštu. Įmonė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.

 

Slapukų naudojimas

8.1. Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis centralgym.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą

8.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org

8.3. Asociacija "Sportininkų gidas" naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos naudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.

8.4. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:

Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

8.5  Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.

 

Nuostatų keitimas

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Nuostatus apie tai pranešdamas www.aurelijosstk.sportinn.lt.  interneto puslapyje. Nuostatų papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto puslapyje www.aurelijosstk.sportinn.lt. momento.

9.2. Jei po Nuostatų pakeitimų Pirkėjas toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Nuostatų redakcija.

9.3. Jeigu Pirkėjas gali raštu atsisakyti su nauja Nuostatų redakcija, pateikdamas raštišką prieštaravimą.

 

Baigiamosios nuostatos

10.1. Duomenų valdytojas ir pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.

10.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu  info@aurelijos-stk.lt Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

10.3. Jeigu Jums kelia susirūpinimą Asociaciją "Sportininkų gidas" veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@aurelijos-stk.lt arba telefonu +370 676 41069.

 

Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4.Klientas visada gali kreiptis su ‚‘‘Prašymu/skundu dėl paslaugų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt , tel.8 5 2626751, faks. 8 5 2791466 , internet svetaine www.vvtat.lt)’’.